STRATEGIJE, PLANOVI, PROPISI


Neke od važnijih odrednica/rokova iz Zakona :


· čl. 24. -----Bio otpad smanjiti u odnosu na 1997. godina
- na 50 % do 31.12.2016.
- na 35 % do 31.12.2020.

· čl. 35. ---- JLS su dužne osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira, metala, stakla , plastike, tekstila i glomaznog otpada te izgraditi fiksna ili postaviti mobilna reciklažna dvorišta do 24.07.2014.

· Obveza preuzeta pristupanjem u EU je do 01.01.2020 izdvojiti iz otpada odnosno odvojeno prikupljati 50% stakla, papira, plastike i metala)

· smanjiti odlaganje komunalnog otpada na neuređena odlagališta sa 1,4 mil. tona u 2014. godini na 0,8 mil. tona u 2017. godinu , te sa 31.12. 2017. godine zatvoriti sva neuređena odlagališta.

Skip to content