Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o.

Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Sisačko-moslavačka županija su 08. studenog 2017. godine potpisali Društveni ugovor o osnivanju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o.

Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije, a sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. Slavonski Brod (u nastavku teksta: RCGO Šagulje d.o.o.) trgovačko je društvo u vlasništvu Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke županije (24,5%) osnovano s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradišci čime bi se završio postupak uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Republike Hrvatske.

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva primjenu različitih načina postupanja s otpadom koji se međusobno nadopunjuju radi sigurnog i djelotvornog uklanjanja otpada iz okoliša, uz najmanje štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš, uvažavajući općeprihvaćena načela zaštite okoliša, odnose uređene posebnim propisima, načela međunarodnog prava zaštite okoliša, znanstvene spoznaje i najbolje svjetske prakse.

Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_01_1_1.html) pridružena je Virovitičko-podravska županija, a isto utječe na:
• Povećanje količine komunalnog otpada od 23.140 t/g
• Povećanje broja stanovnika koji će gravitirati centru za 70.660

Opis RCGO ŠAGULJE

Projekt izgradnje RCGO Šagulje u Brodsko-posavskoj županiji izvodi se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.
Glavna svrha SC 6i1 je doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza iz Direktive 1999/31 o odlagalištima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju RH EU utvrđena prijelazna razdoblja za RH.
Dokumenti i propisi koji su posebno relevantni za ovaj Investicijski prioritet su:
• Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,
• Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,
• Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva OPKK 2014.-2020.,
• Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14),
• Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF-a, EFRR-a, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15),
• Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14).

Propisi koji su posebno relevantni za ovaj Investicijski prioritet:
• Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05),
• Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 03/17),
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

U cilju preispitivanja dosadašnjih koncepata i ponovnog konačnog definiranja pristupa uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u dijelu Hrvatske, tzv. Panonske Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je naručio izradu Studije predizvodljivosti – Master plan za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske.
Rezultati ove Studije potvrdili su da je za ovaj dio Hrvatske najprihvatljiviji regionalni koncept. Jedan od takvih centara je i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje.

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

Dr.sc. Danijel Marušić. Dr.med.vet.
Antonija Jozić, univ.bacc.oec.
Ivan Celjak, mag.iur.

 

UPRAVA DRUŠTVA:

Josip Grgić, dipl.ing., predsjednik Uprave

TEMELJNI KAPITAL:

Ukupni temeljni kapital Društva iznosi 39.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Skip to content