Skupštine Društva

Sjednice Skupštine društva 2021.g.


26.veljače 2021. 

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih
 2. Usvajanje zapisnika sa desete sjednice Skupštine Društva
 3. Prva izmjena Plana prihoda i rashoda i Plana nabave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2021. godinu
 4. Odluka o obliku sufinanciranja lokalne komponente projekta RCGO Šagulje u razdoblju od 2022. do 2027. godine
 5. Izvješće o napretku projekta do 15.01.2021. godine
 6. Razno

Sjednice Skupštine društva 2020.g.


26.5.2020.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Skupštine Društva;
 3. Izvješće o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu:
  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu;
  2. Donošenje Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg financijskog izvješća RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Bilješke uz financijska izvješća);
  3. Donošenje Odluke o upotrebi (rasporedu) dobiti RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu;
  4. Davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu;
  5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u Društvu;
 4. Usvajanje Prve izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2020. godinu;
 5. Izvješće o napretku Projekta (I. i II. kvartal);
 6. Dopis prema MZOE vezan za povećanje količina/kapaciteta RCGO Šagulje;
 7. Razno

04.11.2020.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Skupštine Društva;
 3. Usvajanje Druge izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2020. godinu;
 4. Smjernice za rad RCGO Šagulje za 2021. godinu;
 5. Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
 6. Izvješće o napretku Projekta;
 7. Razno

Sjednice Skupštine društva 2019.g.


20.5.2019.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Skupštine Društva;
  • Razmatranje Izvješća o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu;
  • Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu
  • Donošenje Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća), RCGO Šagulje d.o.o.;
  • Donošenje Odluke o upotrebi (rasporedu) dobiti RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu;
  • Davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora o za 2018. godinu;
  • Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u Društvu
 3. Informacija o natječaju za izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za sufinanciranje sredstvima EU;
 4. Usvajanje Prve izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2019. godinu;
 5. Prijedlog proširenja lokacije RCGO Šagulje;
 6. Razno

29.8.2019.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Skupštine Društva;
 3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije kroz projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje u svrhu sufinanciranja sredstvima EU
 4. Razno

11.12.2019.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Skupštine Društva;
 3. Usvajanje Druge izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2019. godinu;
 4. Smjernice za rad RCGO Šagulje za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu;
 6. Sporazumi s jedinicama lokalne/regionalne samouprave sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom;
 7. Pismo namjere Hrvatskoj elektroprivredi u vezi pripreme dokumentacije za priključak na električnu energiju budućeg Centra
 8. Realokacija sredstava odobrenih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
 9. Razno

 

Sjednice Skupštine društva 2018.g.


19.10.2018.

 1. Odluka o prethodnoj suglasnosti predsjedniku Uprave Društva za potpis Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata;
 2. Razno.

19.10.2018.

 1. Odluka o prethodnoj suglasnosti predsjedniku Uprave Društva za potpis Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata;
 2. Razno.

17.12.2018.

 1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
 2. Usvajanje zapisnika sa treće i četvrte sjednice Skupštine Društva;
 3. Imenovanje/razrješenje članova Nadzornog odbora Društva;
 4. Smjernice za rad i poslovanje trgovačkog društva RCGO Šagulje d.o.o., u 2019. godini;
 5. Plan rada RCGO Šagulje za 2019. godinu;
 6. Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2019. godinu;
 7. Projekcije Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2020. i 2021. godinu;
 8. Informacija o provođenju postupka javne nabave za Izradu studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje;
 9. Zamolba o kupnji službenog automobila za potrebe RCGO Šagulje d.o.o.;