Skupštine Društva

Sjednice Skupštine društva 2021.g.

26.veljače 2021. 

Otvaranje i utvrđivanje nazočnih

Usvajanje zapisnika sa desete sjednice Skupštine Društva

Prva izmjena Plana prihoda i rashoda i Plana nabave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2021. godinu

29.09.2021.

1. Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;
2. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Skupštine Društva;
3. Druga izmjena Plana prihoda i rashoda i Plana nabave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2021. godinu;
4. Plan prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu;
5. Izvješće o napretku projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje;
6. Smjernice za rad RCGO šagulje za 2022. godinu;
7. Razno.

Odluka o obliku sufinanciranja lokalne komponente projekta RCGO Šagulje u razdoblju od 2022. do 2027. godine

Izvješće o napretku projekta do 15.01.2021. godine

Razno

Sjednice Skupštine društva 2020.g.

26.5.2020.

Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;

Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Skupštine Društva;

Izvješće o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu:

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu;

Donošenje Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg financijskog izvješća RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Bilješke uz financijska izvješća);

Donošenje Odluke o upotrebi (rasporedu) dobiti RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu;

Davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu;

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u Društvu;

Usvajanje Prve izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2020. godinu;

Izvješće o napretku Projekta (I. i II. kvartal);

Dopis prema MZOE vezan za povećanje količina/kapaciteta RCGO Šagulje;

Razno

04.11.2020.

Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;

Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Skupštine Društva;

Usvajanje Druge izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2020. godinu;

Smjernice za rad RCGO Šagulje za 2021. godinu;

Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;

Izvješće o napretku Projekta;

Razno

Sjednice Skupštine društva 2019.g.

20.5.2019.

Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;

Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Skupštine Društva;

Razmatranje Izvješća o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu;

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu

Donošenje Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća), RCGO Šagulje d.o.o.;

Donošenje Odluke o upotrebi (rasporedu) dobiti RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu;

Davanje razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora o za 2018. godinu;

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u Društvu

Informacija o natječaju za izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za sufinanciranje sredstvima EU;

Usvajanje Prve izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2019. godinu;

Prijedlog proširenja lokacije RCGO Šagulje;

Razno

29.8.2019.

Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;

Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Skupštine Društva;

Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije kroz projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje u svrhu sufinanciranja sredstvima EU

Razno

11.12.2019.

Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;

Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Skupštine Društva;

Usvajanje Druge izmjene i dopune plana prihoda i rashoda za 2019. godinu;

Smjernice za rad RCGO Šagulje za 2020. godinu;

Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu;

Sporazumi s jedinicama lokalne/regionalne samouprave sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom;

Pismo namjere Hrvatskoj elektroprivredi u vezi pripreme dokumentacije za priključak na električnu energiju budućeg Centra

Realokacija sredstava odobrenih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Razno

 

Sjednice Skupštine društva 2018.g.

19.10.2018.

Odluka o prethodnoj suglasnosti predsjedniku Uprave Društva za potpis Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata;

Razno.

19.10.2018.

Odluka o prethodnoj suglasnosti predsjedniku Uprave Društva za potpis Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata;

Razno.

17.12.2018.

Otvaranje i utvrđivanje nazočnih;

Usvajanje zapisnika sa treće i četvrte sjednice Skupštine Društva;

Imenovanje/razrješenje članova Nadzornog odbora Društva;

Smjernice za rad i poslovanje trgovačkog društva RCGO Šagulje d.o.o., u 2019. godini;

Plan rada RCGO Šagulje za 2019. godinu;

Prijedlog Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2019. godinu;

Projekcije Plana prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2020. i 2021. godinu;

Informacija o provođenju postupka javne nabave za Izradu studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje;

Zamolba o kupnji službenog automobila za potrebe RCGO Šagulje d.o.o.;

Skip to content