Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pristupu informacijama (NN 85/2015). Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Ovim Zakonom zajamčeno je pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) zajamčeno je pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

RCGO Šagulje d.o.o. Slavonski Brod javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva RCGO Šagulje d.o.o. na sljedeće načine:

  • putem mobitela na broj: 091/11 00 127
  • e-mail službeniku za informiranje: antonija.jakeljic@sagulje.hr
  • poštom na adresu:
    Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska
  • osobno na adresu:
    Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Dokumenti za preuzimanje:

Službenik za informiranje:

Antonija Jakeljić, dipl.oec.

RCGO Šagulje d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska

Mob.: 091/ 11 00 127

E-mail službenika za informiranje: antonija.jakeljic@sagulje.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određena je temeljem članka 34. Društvenog ugovora trgovačkog društva RCGO Šagulje d.o.o., Slavonski Brod i članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i „Narodne novine“ 85/15) i članka 2. do članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija ("Narodne novine" 12/14 i "Narodne novine" 15/14).

Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

Godišnje izvješće o provedbi ZPPi za 2022. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPi za 2023. godinu

Skip to content