OPIS RCGO ŠAGULJE

Projekt izgradnje RCGO „Šagulje“ u Brodsko-posavskoj županiji izvodi se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i održivost resursaInvesticijski prioritet6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeveSpecifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Glavna svrha SC 6i1 je doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza iz Direktive 1999/31 o odlagalištima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju RH EU utvrđena prijelazna razdoblja za RH.

Dokumenti i propisi koji su posebno relevantni za ovaj Investicijski prioritet su:

  • Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.,
  • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,
  • Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva OPKK 2014.-2020.,
  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14),
  • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF-a, EFRR-a, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15),
  • Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14).

Također, izdvajamo propise koji su posebno relevantni za ovaj Investicijski prioritet:

  • Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05),
  • Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 03/17),
  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

U cilju preispitivanja dosadašnjih koncepata i ponovnog konačnog definiranja pristupa uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u dijelu Hrvatske tzv. Panonske Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je naručio izradu Studije predizvodljivosti - Master plan za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske.

Rezultati ove Studije potvrdili su da je za ovaj dio Hrvatske najprihvatljiviji regionalni koncept. Jedan od takvih centara je i Regionalni centar za gospodarenje otpadom ,,Šagulje“.