•  

JAVNA NABAVA

 • Plan nabave za 2019. godinu

  Planom nabave Regionalni centar za gospodarenje otpadom-Šagulje d.o.o. za 2019. godinu planira se nabava roba i usluga

  Više →
 • Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi:

  Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi postoje gospodarski subjekti s kojima Regionalni centar za gopodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

  Više →
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2018. godini

  Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 na snazi od 01.01.2017.), naručitelj vodi  

  Više →
 • Pravilnik o uvjetima i postupcima jednostavne nabave

  Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 na snazi od 01.01.2017.) te članka 37. Društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., predsjednik Uprave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., donio je 15. prosinca 2017. godine 

  Više →
 • Plan nabave za 2018. godinu

  Planom nabave Regionalni centar za gospodarenje otpadom-Šagulje d.o.o. za 2018. godinu planira se nabava roba i usluga

  Više →