DRUŠTVENI UGOVOR

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Slavonski Brod, P. Krešimira IV 1, OIB: 27400987949, zastupana po županu dr.sc. Danijelu Marušiću, dr. med. Vet,
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, Požega, Županjska 7, OIB: 48744373701, zastupana po županu Alojzu Tomaševiću, dipl. Oec.
SISAČKO-MOSLAVAČA ŽUPANIJA, Sisak, S. i A. Radića 36, OIB: 82215698659, zastupana po županu Ivi Žiniću, dipl. Ing,
zaključili su:

DRUŠTVENI UGOVOR
REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠAGULJE D.O.O.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Trgovačko društvo Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o osnovano je Rješenjem Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Tt-10/1217-4. Društvo je osnovala Brodsko-posavska županija kao jedini osnivač. Nakon što su ovom Društvu pristupile kao novi članovi Požeško-slavonska županija i Sisačkomoslavačka županija, članovi ovim Društvenim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju svoje međusobne odnose i sva pitanja od značaja za poslovanje Trgovačkog društva.

II. OSNIVAČI DRUŠTVA
Članak 2.
Osnivači Trgovačkog društva su: 1. Brodsko-posavska županija, OIB: 27400987949, Slavonski Brod, P. Krešimira IV 1, 2. Požeško-slavonska županija, OIB: 48744373701, Požega, Županjska 7 i 3. Sisačko-moslavačka županija, OIB: 82215698659, Sisak, S. i A. Radića 36.

III. TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA
Članak 3.
Društvo će poslovati pod tvrtkom: Regionalni centar za gospodarenje otpadom –Šagulje društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo)
Skraćena tvrtka glasi: Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o.

Članak 4.
Sjedište Društva je u Slavonskom Brodu.
Poslovnu adresu Društva određuje Skupština Društva (u daljnjem tekstu: Skupština) svojom posebnom odlukom.
Sjedište Društva može se mijenjati odlukom Skupštine.

Članak 5.
Društvo ima svoj pečat koji će koristiti u pravnom prometu s tekstom pune ili skraćene tvrtke i sjedištem Društva, a Uprava Društva propisuje oblik, veličinu i način uporabe pečata.
Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Skupština.
Društvo može osnivati podružnice o čemu posebnu odluku donose osnivači.
IV. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI
Članak 6.
Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
· gospodarenje otpadom

V. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA
Članak 7.
Temeljni kapital Društva iznosi 39. 200,00 kn (slovima:tridesetdevettisućadvjestokuna

Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka sporazumno je podijeljen na članove Društva koji preuzimaju u sljedećim iznosima:
- Brodsko-posavska županija s poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od: 20.000,00kn (slovima: dvadesettisuća kuna), red. br. 1
- Požeško-slavonska županija s poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od : 9.600,00kn (slovima: devettisućašestokuna), red. br. 2
- Sisačko–moslavačka županija s poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od: 9.600,00kn (slovima: devettisućašestokuna), red. br. 3

Članak 8.
Temeljni ulozi iz članka 7. ovog Ugovora uplaćeni su u cijelosti u novcu prilikom sklapanja ovog Ugovora

Članak 9.
Članovima Društva sukladno propisima i drugim aktima mogu postati:
- županije koje su u obuhvatu Društva i jedinice lokalne samouprave s njihovog područja koje su u obuhvatu Društva
- jedinice lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i Sisačko-moslavačke županije i
- druge pravne osobe

Članak 10.
Poslovni udjeli su djeljivi

Poslovni udjeli mogu se prenositi
Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor u formi javnobilježničke isprave
Za prijenos poslovnog udjela potrebna je prethodna suglasnost Skupštine, koja se mora dati u pisanom obliku i u kojoj se moraju navesti osobe stjecatelji i iznos poslovnog udjela koji se preuzima

Članak 11.
U trenutku usvajanja ovog Društvenog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor) poslovni udjeli članova Društva su utvrđeni u omjeru njihovih temeljnih uloga i temeljnog kapitala Društva i izraženi u postotku iznose:
- Brodsko-posavska županija 51 % (slovima: pedesetjedanposto)
- Požeško-slavonska županija 24,5 % (slovima: dvadesetčetirizarezpetposto)
- Sisačko-moslavačka županija 24,5 % (slovima: dvadesetčetirizarezpetposto)
Poslovni udjeli iz prethodnog stavka razmjerni su broju stanovnika i lokaciji Centra.
Članovi Društva stječu svoja prava i obveze u Društvu srazmjerno visini njihovog poslovnog udjela u Društvu, a koji je kao takav upisan u Knjigu udjela koju je Društvo obavezno voditi
Članovi Društva su suglasni da bez obzira na sva buduća eventualna povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala Društva, poslovni udjeli Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i Sisačko-moslavačke županije ne mogu biti manji od 10 % (slovima: desetposto)

Članak 12.
Društvo u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun.
Za obveze stvorene u pravnom prometu Društvo odgovara svom svojom imovinom.

Članak 13.
Uprava Društva je dužna voditi Knjigu poslovnih udjela. U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjizi poslovnih udjela.
Smatra se da je u Knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis ako ona ispunjava uvijete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

VI. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA

Članak 14.
Član Društva može raspolagati svojim udjelom pod uvjetom da o toj namjeri, kao i uvjetima raspolaganja, obavijesti Upravu Društva (u daljnjem tekstu: Uprava), koja je o tome dužna u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti, obavijestiti ostale članove Društva
Članovi Društva imaju pravo prvokupa udjela razmjerno visini svojih udjela u trenutku otkupa ponuđenog udjela
Valjan je sporazum članova Društva sastavljen u pisanom obliku, kojim oni drugačije određuju međusobna prava u pogledu udjela što ga pojedini član Društva može otkupiti koristeći se pravom prvokupa
Kod svakog raspolaganja poslovnim udjelom obavezno se provodi procjena vrijednosti poslovnih udjela po neovisnom revizoru - revizoru koji do tada nije radio reviziju niti jednog od članova Društva niti s njima povezanim društvima, odnosno društvima u njihovom vlasništvu

Članak 15.
Član Društva koji se namjerava koristiti pravom prvokupa ili se odriče tog prava, preporučenim pismom obavijestit će o toj namjeri Upravu, koja je o stavu dužna bez odlaganja obavijestiti člana Društva koji namjerava raspolagati svojim poslovnim udjelom.
Pravo člana Društva da se koristi pravom prvokupa prestaje 30 (trideset) dana nakon što mu se dostavi obavijest iz prethodnog članka. Pravo prvokupa član Društva gubi i protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavijesti iz prethodnog stavka članu Društva koji namjerava raspolagati svojim poslovnim udjelom, ako njegovom krivnjom u tom roku ne bude zaključen ugovor o prijenosu udjela pod uvjetima o kojima je obaviještena Uprava

Ako nitko od članova Društva ne iskoristi svoje pravo prvokupa, smatra se da su svi članovi suglasni s njegovim otuđenjem osobi izvan Društva koja može postati članom Društva sukladno važećim propisima, pa s udjelom član Društva može slobodno raspolagati

 1. ISTUP I ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA
  Članak 16.
  Član Društva može istupiti iz Društva i biti isključen

  Član Društva koji radi protiv interesa Društva i protivno odredbama ovog Ugovora ili koji Društvu svojim djelovanjem ili propustom nanese štetu, može biti isključen iz Društva

  Zahtjev za isključenjem člana Društva podnosi se Upravi koja je dužna u roku od 8 (osam) dana sazvati Skupštinu koja će odlučiti o isključenju iz Društva

  Odluku o isključenju donose članovi Društva u Skupštini većinom glasova, a na obrazložen prijedlog Uprave

  Skupština mora istovremeno s odlukom o isključenju donijeti odluku o načinu i roku povrata temeljnog uloga isključenog člana

  O odluci o isključenju, isključeni član mora biti obaviješten preporučenom pošiljkom

  Članstvo u Društvu člana koji je istupio iz Društva i člana koji je iz njega isključen prestaje kada mu se isplati tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja odnosno isključenja

  Svaki član Društva može istupiti iz Društva na način da o namjeru istupanja obavijesti Upravu te da svoj udjel u Društvu ponudi na otkup koji se provodi u skladu s odredbama članka 14. ovog Ugovora koji reguliraju prijenos udjela

  Ukoliko članovi Društva ne otkupe predmetne udjele člana Društva koji istupa ili je isključen iz Društva, Uprava će provesti natječaj u ime i za račun člana Društva koji istupa ili je isključen, a postignuta cijena na tržištu za udjele, koje u ime i za račun udjeličara prodaje Društvo trećim osobama, predstavlja tržišnu vrijednost udjela, koji iznos se nakon uplate kupca udjela po natječaju u istoj vrijednosti isplaćuje udjeličaru koji je isključen ili istupa iz Društva

  Ako ostali članovi Društva ne otkupe ponuđeni udjel u smislu stavka 14. ovog članka, a član društva ne prenese udjele na treću osobu, Skupština Društva mora na zahtjev tog člana u roku od godine dana donijeti odluku o povlačenju udjela

  Bez obzira na odredbe prethodnih stavaka ovog članka, član Društva može istupiti odnosno može biti isključen iz Društva u skladu s odredbama članka 420. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima. ..

VIII. POSLOVNA TAJNA
Članak 17.
Članovi Društva su obvezni čuvati poslovne tajne Društva i nakon istupa iz Društva. Dopušteno im je s poslovnim tajnama društva upoznati i osobe koje su po zakonu obavezne na čuvanje tajne radi zaštite svojih interesa

IX. ORGANI DRUŠTVA

Članak 18.
Organi Društva su:
- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

Članak 19.
Skupštinu čine članovi Društva

Članak 20.
Skupština odlučuje o:
- financijskim izvještajima i izvješćima Uprave o stanju Društva
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora i visini nagrade za njihov rad
- imenovanju i opozivu Uprave
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, odnosno provjeri načina i rezultata vođenja poslova od strane Uprave
- statusnim promjenama Društva
- izmjenama Ugovora
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati prema Upravi i Nadzornom odboru, te imenovanju zastupnika u sudskim postupcima u takvim slučajevima
- prestanku rada Društva
- davanju suglasnosti na prijenos udjela
- pribavljanju dodatnih sredstava unošenjem novih poslovnih udjela članova društva/ vlasnika poslovnih udjela
- otuđivanju i opterećivanju nekretnina u vlasništvu Društva
- davanju prethodne suglasnosti na svaku odluku Uprave kojom se stječe, otuđuje ili opterećuje imovina Društva, te stvaraju novčane i druge obveze Društva, za iznose koji prelaze iznos od 500.000,00 kuna
- financijskom planu na prijedlog Uprave
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom ili ovim Ugovorom


Članak 21.
Predsjednik Skupštine je predstavnik Brodsko-posavske županije

Odluke na Skupštini se u pravilu donose sporazumom članova, a ako to nije moguće odluke se………. donose većinom glasova članova Skupštine, ukoliko zakonom nije propisana druga većina, pri čemu:...
- predstavnik Brodsko-posavske županije ima 146 glasova
- predstavnik Požeško-slavnoske županije ima 70 glasova
- predstavnik Sisačko-moslavačke županije ima 70 glasova

Broj pripadajućih glasova utvrđen je tako da 1 glas predstavlja 1000 stanovnika s područja
djelokruga Društva
Mandat predsjednika je 4 (četiri) godine i može biti ponovno biran

Članak 22.
Skupština se održava najmanje jednom svake poslovne godine

Skupština se saziva uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala


Skupštinu saziva Uprava

Skupštinu može sazvati predsjednik Skupštine i svaki član Društva ukoliko Uprava ne sazove Skupštinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnesene joj inicijative za saziv Skupštine od strane nekog od članova Društva

Skupština se održava u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu u Republici Hrvatskoj s kojim će biti suglasni svi članovi Društva

Članak 23.
Sjednica Skupštine se u pravilu saziva pisanim putem najmanje 7 dana prije održavanja

U iznimnim slučajevima sjednica se može sazvati i na drugi način u roku kraćem od roka iz prethodnog stavka

Članak 24.
Skupština donosi Poslovnik o svom radu kojim pobliže uređuje sazivanje, vođenje i glasovanje na sjednicama.
Odluke donijete na sjednici Skupštine, kao i one donijete u pisanom obliku bez održavanja sjednice moraju se bez odlaganja unijeti u posebnu Knjigu odluka koju je dužna voditi Uprava

Članak 25.
Svaki član Društva snosi troškove koji nastaju zbog sudjelovanja na Skupštini, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo

Članak 26.
U pozivu za sjednicu Skupštine Uprava je dužna što je moguće preciznije i točnije odrediti dnevni red Skupštine i pripadajuće pisane materijale

Ako je predmet odlučivanja na sjednici Skupštine izmjena Ugovora ili financijski dokumenti tada je obavezna dostava priloga/materijala u pisanoj formi

Članak 27.
Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova koje bira i opoziva Skupština
Nadzorni odbor čine 3 (tri) člana iz Brodsko-posavske županije, 1 (jedan) član iz Požeško-slavonske županije i 1 (jedan) član iz Sisačko-moslavačke županije
Nadzorni odbor ima predsjednika i zamjenika koje članovi Nadzornog odbora biraju između sebe na konstituirajućoj sjednici

Članak 28.
Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti ponovno birani
Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata
Pri imenovanju novog člana Nadzornog odbora, na mjesto ranije opozvanog primjenjuje se odredba iz članka 27. stavak 3

Članak 29.
Nadzorni odbor saziva predsjednik Nadzornog odbora
Nadzorni odbor zasjeda redovito jednom u tri mjeseca
Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja ako je na sjednici prisutna većina članova
Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas, a odluke se donose većinom ukupnog broja glasova
Članovi Uprave obavezni su sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora

Članak 30.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik kojim pobliže uređuje svoj rad

Članak 31.
Nadzorni odbor mora svoju prvu sjednicu održati najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izbora

Članak 32.
Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:
- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti ili pokrića gubitka Društva
- po potrebi saziva Skupštinu
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Ugovoru

Članak 33.
Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na odluke odnosno druge akte Uprave o:
- stjecanju, otuđenju i opterećenju nekretnina Društva u vrijednosti od 200.000,01 kuna do 500.000,00 kuna
- sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost iznosi od 200.000,01 kuna do 500.000,00 kuna
- planovima i programima rada i poslovanja Društva
- utvrđivanju standarda usluga, uvjeta za obavljanje usluga i cijene usluga
- utvrđivanju smjernica za rad i poslovanje Društva i utvrđivanje poslovne politike Društva
- unutarnjem ustrojstvu Društva

Članak 34.
Uprava društva sastoji se od jednog ili više članova Uprave
Predsjednik Uprave vodi poslove Društva u skladu s Ugovorom, odlukama članova i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora Društva
Predsjednik Uprave je ovlašten zastupati i voditi poslove Društva pojedinačno i samostalno
Predsjednik Uprave vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika
Predsjednik Uprave mora poštivati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljenim Ugovorom, odlukom članova Društva i obveznim uputama Nadzornog odbora, ali one ne obvezuju treće koji stupaju u poslovni odnos s Društvom
Upravu imenuje i opoziva Skupština

Prvu Upravu Društva imenuje Skupština na rok od 5 godina, a nakon proteka tog roka Uprava se izabire i imenuje nakon provedenog javnog natječaja sukladno važećim propisima

Članak 35.
Za člana Uprave može biti imenovana fizička osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:
- osoba koja ima završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz pravnog, ekonomskog ili tehničkog područja čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova
- 5 (pet) godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 2 godine u svezi sa gospodarenjem otpadom
- da ima organizacijske sposobnosti
- znanje rada na računalu

Imenovani član Društva obvezni su dostaviti pismenu izjavu danu pred javnim bilježnikom kojim izjavljuju da prihvaćaju imenovanje, te da ne postoje prepreke navedene odredbama Zakona ili ovim Ugovorom, da budu izabrani na tu dužnost
Nadzorni odbor sklapa s članovima Društva ugovor o radu.

Članak 36.
Uprava može zaključiti ugovore o izvođenju radova i usluga, nabavci opreme i uređaja te drugih osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna (slovima: dvijestotinetisućakuna

Ugovore iz prethodnog članka potpisuje predsjednik Uprave

Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća Društva


Članak 37.
Ovlaštenja i nadležnosti predsjednika Uprave su:
- utvrđivanje poslovne politike Društva te planova za njeno provođenje
- organiziranje poslovanja Društva, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje godišnjih financijskih izvješća
- vođenje poreznih evidencija i sastavljanje poreznih prijava
- vođenje Knjige poslovnih udjela i obavještavanje Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu o promjenama u njoj
- podnošenje svih prijava za upis i drugih propisanih prijava i popisa u sudski registar
- vođenje evidencija iz radnih odnosa i odluka Skupštine
- sazivanje Skupštine
- donošenje odluka i drugih akata Društva, osim odluka i akata koji su u nadležnosti drugih organa Društva
- predlaganje akata i odluka koje donosi Skupština, te izvršavanje odluka Skupštine
- u skladu s posebnim propisima odlučivanje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih radnika, te obavljanje drugih poslova u skladu s važećim propisima
Glede provođenja projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Društvu član Uprave provodi aktivnosti (kontakti s jedinicama lokalne samouprave, pretovarne stanice, javni isporučitelji usluga sakupljanja komunalnog otpada i sl.) za područje obuhvata Društva

Članak 38.
Skupština će obavezno opozvati člana Uprave ako:
- član Uprave podnese zahtjev za opoziv
- Skupština ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja Društva te utvrdi da je član Uprave odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva
- je član Uprave teže povrijedio propise i odredbe ovog Ugovora te time počinio kazneno djelo.

Članak 39.
Skupština s članom Uprave sklapa ugovor kojim se reguliraju njegova prava i obveze u svezi s vođenjem poslova Društva, kao i pravima u slučaju opoziva bez krivnje člana Uprave

X. OPĆI AKTI DRUŠTVA

 1. 40.
  Opće akte Društva Uprava donosi na način i u rokovima propisanim ovim Ugovorom.
  Za donošenje općih akata za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, Uprava je u obvezi prijedlog tih akata dostaviti u pisanom obliku.
  Godišnji plan i program rada i poslovanja Društva Uprava donosi na temelju smjernica koje je utvrdila Skupština Društva.

  Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja Društva Uprava podnosi Nadzornom odboru najmanje jednom u tri mjeseca, a Skupštini Društva najmanje jednom godišnje.

XI. PRAVA I OBVEZE ČLANA DRUŠTVA
Članak 41.
Osnivači Društva za obveze Društva odgovaraju do visine temeljnog uloga, osim u posebnim slučajevima utvrđenim ovim Ugovorom

XII. DODATNE ČINIDBE
Članak 42.
Članovi Društva mogu izvršiti dodatne činidbe koje imaju imovinsku vrijednost (time se ne povećava temeljni kapital Društva) na način koji odrede svojom odlukama, a u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima
Dodatne činidbe može izvršiti i uplatiti i svaka druga fizička ili pravna osoba koja nije član Društva u skladu s odlukom Skupštine i važećim propisima (formiranje kapitala pričuve


XIII. FINANCIRANJE DRUŠTVA.....................................................................................................
Članak 43.
Troškove redovitog poslovanja Društva, kapitalna ulaganja kao učešće u investiranju projekta u dijelu koji se odnosi na obveze jedinica područne (regionalne) samouprave, troškove osiguranja infrastrukture za potrebe Društva, kao i moguće druge troškove koji su nužni za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenima u članku 11. ovog Ugovora

Financirati Društvo i aktivnosti na način određen prethodnim stavkom ovog članka Ugovora članovi Društva, obvezni su činiti najkasnije do početka rada odnosno poslovanja Društva (za vrijeme razvoja projekta koji vode zajednički), nakon čega će se Društvo financirati sredstvima ostvarenim redovnim poslovanjem, odnosno na drugi način sukladno važećim propisima i odlukama Skupštine
Trenutak početka rada iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Skupština

Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti Društva su cijena usluge i drugi izvori sukladno važećim propisima

Članak 44.
Uprava je u obavezi prijedlog financijskog plana za narednu godinu odnosno plan potrebnih novčanih sredstava dostaviti Skupštini najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine

Skupština je u obvezi osnivačima dostaviti financijski plan najkasnije do 15. rujna tekuće godine
Skupština je dužna financijski plan za tekuću godinu (plan prihoda i rashoda) donijeti najkasnije u roku od 30 dana nakon što osnivači usvoje svoje proračune


Financijski plan Društva za 2017. godinu Skupština je u obvezi donijeti najkasnije u roku od 20 dana računajući od dana upisa promjena u registru Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu temeljem ovog Ugovora.

Osnivači Društva su u obvezi sredstva planirana Financijskim planom Društva za 2017. godinu, planirati u svojim proračunima

Članak 45.
Članovi Društva mogu dogovoriti i odrediti da tijekom rada i poslovanja Društva njihovi udjeli u financiranju ne budu razmjerni visini poslovnih udjela, što će urediti izmjenom ovog Ugovora

Članak 46.
Članovi Društva financiraju redovno poslovanja Društva kao subvencije u pravilu doznakom/uplatom novčanog iznosa na IBAN Društva u jednakim tromjesečnim obrocima i to najkasnije do 15. dana prvog mjeseca u tom tromjesečju

Novčana sredstava za kapitalna ulaganja kao učešće u investiranju projekta u dijelu koji se odnosi na obveze jedinica područne (regionalne) samouprave, troškove osiguranja infrastrukture za potrebe Društva, kao i moguća druga ulaganja i troškove koji su nužni za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, članovi Društva su dužni uplatiti na IBAN Društva najkasnije 3 dana prije dana u kojem Društvo mora izvršiti svoju obvezu prema dobavljaču
Za novčana sredstva iz prethodnog stavka Uprava Društva je u obvezi zahtjev za prijenos sredstava zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuje opravdanost zahtjeva, dostaviti članovima Društva najkasnije 15 dana prije isteka roka iz prethodnog stavka
Kada Društvo. potpisuje ugovore/sporazume u kojima preuzima financijsku obvezu čije izvršenje je u obvezi/nadležnosti i osnivača, supotpisnici takvih ugovora/sporazuma su obavezno i osnivači Društva

Članak 47.
Do početka rada Društva ostvarenu dobit kao i mogući gubitak članovi Društva snose razmjerno udjelima u temeljnom kapitalu Društva

Za dobit koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza po iskazanoj dobiti, Skupština obavezno svojom odlukom izdvaja sredstva u rezerve Društva u postotku navedenom odlukom Skupštine

Članovi Društva dogovaraju da Skupština može svojom odlukom odrediti i drugačiji način raspodjele dobiti i gubitka

Nakon početka rada Društva, članovi Društva su suglasni da eventualnu ostvarenu dobit kao i mogući gubitak snose razmjerno količinama otpada koji se u Društvo dovozi s područja članova Društva

Članak 48.
Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, taj će se gubitak pokriti iz sredstava koja se po zakonu mogu koristiti za pokriće gubitaka

Društvo prvo podmiruje gubitak iz sredstava rezervi Društva

Ako sredstva rezervi ne pokrivaju ukupni iznos gubitka, gubitak će pokriti imatelji poslovnih udjela razmjerno svojim udjelima na način utvrđen člankom 47. ovog Ugovora

XIV. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA
Članak 49.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme

Članak 50.
Društvo prestaje iz razloga koji su utvrđeni Zakonom

XV. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA
Članak 51.
Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su ako su donijete na isti način kao i ovaj Ugovor

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 52.
U svemu ostalome što nije regulirano odredbama ovog Ugovora, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima, te drugih odgovarajućih zakona

Članak 53.
Direktor Društva upisan u registar trgovačkog suda, potpisom ovog Ugovora, postaje predsjednik Uprave

Sve obveze i prava utvrđena Ugovorom o radu za direktora ostaju na snazi i mogu se prije isteka ugovora mijenjati samo sporazumno

Temeljem odredbi ovog Ugovora imenovat će se član/članovi Uprave

Članak 54.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka


Članak 55.
U znak razumijevanja i prihvaćanja odredbi ovog Ugovora, Ugovor potpisuju Brodsko-posavska županija, Požeško-slavonska županija i Sisačko-moslavačka županija po svojim županima

Članak 56.
Eventualne sporove koji bi nastali iz ovog Ugovora potpisnice će pokušati riješiti mirnim putem, a ako to ne uspiju nadležan je Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu

Članak 57.
Ovim Ugovorom zamjenjuje se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o., koji je upisana u Glavnu knjigu sudskog registra 21. prosinca 2010. godine

Preuzmi PDF: Društveni ugovor RCGO Šagulje